Schůze shromáždění vlastníků – 19. 4. 2017 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,
dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Informace k činnosti SVJ v roce 2016.
 2. Informace k hospodaření SVJ v roce 2016.
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2016.
 4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2017.
 5. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ.
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),   včetně jejich rozšíření o domovní řád;
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV, stanovy se předkládají ve znění po vypořádání všech připomínek vlastníků jednotek z podzimu 2016.
 6. Různé.
 7. Diskuse

Jste srdečně zváni! Pokud budete chtít pověřit účastí na shromáždění někoho jiného, můžete využít plnou moc v příloze (dole na stránce). Pokud nebudete moci dorazit osobně a ani neplánujete pověřit plnou mocí někoho konkrétního, zvažte prosím pověření k zastupování některého ze členů výboru SVJ. Na shromáždění se bude hlasovat mj. o přijetí nových stanov SVJ a v případě jejich nepřijetí hrozí SVJ ze strany úřadů citelné finanční sankce. Je proto žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu.

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Plná moc pro schůzi shromáždění
2. Účetní závěrka za rok 2016
3. Návrh revidovaných Stanov SVJ
4. Hospodaření SVJ v roce 2016 a návrh pro rok 2017