Archiv autora: svnekvasilova

Shromáždění vlastníků – 4. května 2023 od 18:15

Vážení členové společenství vlastníků,

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění společenství vlastníků Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2023 v 18:15 hodin v jídelně ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 576/3, 186 00 Praha 8. (Prezence od 18:05).

Pozvánku včetně návrhu programu a příloh jsme distribuovali ve fyzické podobě i e-mailem. Dovolujeme si požádat všechny členy společenství vlastníků o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Aby byla dosažena usnášeníschopnost schůze, je žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, zvažte prosím zplnomocnění některého z Vám známých důvěryhodných vlastníků nebo členů výboru SVJ.

Za výbor SVJ se srdečným pozdravem,
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Výpadek dodávek tepla – 3. 1. 2023

Vážení vlastníci a uživatelé bytových jednotek,

informujeme Vás, že dne 3. 1. 2023 byly přerušeny dodávky tepla do bytového domu z důvodu poruchy v síti Pražské teplárenské. Díky této havárii v současnosti neteče teplá voda a nefunguje topení. Obnovení dodávek tepla (resp. teplé vody a topení) by mělo proběhnout dle informace na webové stránce Pražské teplárenské do 23:59 dnešního dne, 3. 1. 2023.

Za výbor SVJ,
Ing. Jiří Horák, Ph.D., předseda výboru

Instalace ITN

Vážení uživatelé bytových jednotek,

dovolujeme si vám připomenout, že ve dnech 15.-18. 2. 2022 proběhne ve všech bytových jednotkách výměna elektronických indikátorů topných nákladů (ITN, měřičů tepla). Pro konkrétní datum a čas prosíme o nahlédnutí na rozpis, který je umístěn v každém vchodě na nástěnce. Děkujeme vám za součinnost!

Za výbor SVJ s přátelským pozdravem,
Ing. Jiří Horák, Ph.D., předseda výboru

Shromáždění vlastníků v roce 2021

Vážení vlastníci,
dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků proběhne ve středu 20. října 2021 od 18:00 v jídelně ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 576/3, 186 00 Praha 8.

Pozvánky včetně podkladů budou včas rozeslány.

Za výbor SVJ s přátelským pozdravem,
Ing. Jiří Horák, Ph.D., předseda výboru

Omezení dodávek elektřiny 31. 3. 2021 od 9:00 do 13:00

Vážení vlastníci a uživatelé bytu,

informujeme vás, že ve středu 31. 3. 2020 mezi 9:00 a 13:00 proběhne oprava poškozených svorkovnic na společných vertikálních elektrorozvodech (provede firma Elektro Jezl). Během této opravy může docházet k omezení dodávek elektřiny, ze která se tímto omlouváme. Nejedná se o havárii, poškození je způsobeno omezenou životností komponentů (svorkovnic).

Za pochopení děkuje výbor SVJ

Doporučení jak používat odpad / kanalizaci

Vážení vlastníci a uživatelé jednotek,
v souvislosti s ucpáním hlavní větve kanalizace na ulici Nekvasilova počátkem března 2021 (způsobenou ucpávkou z tuků a vlhčených ubrousků) si dovolujeme Vás požádat, abyste
při mytí nádobí:
– používali dostatek čistících prostředků,
– používali dostatečně teplou vodu a zejména
– NEVYLÉVALI DO ODPADU JAKÉKOLI TUKY, což je ZAKÁZÁNO.
Jedná se o olej z pánví po smažení, olej z fritéz…atp. Tyto oleje je nutno slít do nádob a odevzdat do sběrného dvora. Pánve postačuje vytřít papírovou utěrkou, kterou vyhodíte do směsného odpadu.

Do WC je zakázáno zejména vyhazovat:
– vlhčené ubrousky a
– dámské hygienické potřeby!

Odkaz na web Pražských Vodovodů a Kanalizací (PVK), kde je přesně uvedeno, co do kanalizace nepatří: 
https://www.pvk.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/co-nepatri-do-kanalizace/

Předem děkujeme, že se budete řídit naším doporučením, protože tím minimalizujete možnost ucpání kanalizační stoupačky a vzniku škod na majetku majitelů bytových a nebytových jednotek.

Výbor SVJ

 

2. termín odečtu tepla – 25. 1. 2021

Vážení vlastníci a uživatelé bytových jednotek,
rádi bychom informovali ty z vás, kteří neumožnili odečet hodnot spotřebovaného tepla ve dnech 10. 1. a 11. 1. 2021, aby umožnili technikovi spol. INMES panu Prokůpkovi provést odečet v pondělí 25. 1. 2021 mezi 18:30 a 19:45.

Za spolupráci děkují členové výboru SVJ.

Shromáždění vlastníků v roce 2020

Vážení vlastníci,
dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků, původně plánované na 22. dubna 2020, proběhne s ohledem na stávající situaci s onemocněním COVID-19 později.
Termín bude dodatečně upřesněn.

Děkujeme za pochopení, za výbor SVJ
Ing. Jiří Horák, Ph.D., předseda výboru

Shromáždění vlastníků – 10. prosince 2019 od 19:00

Vážení členové SVJ, vlastníci bytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 19:00 v kongresovém sále hotelu Čechie na adrese U Sluncové 618/25, 186 00 Praha 8.

Pozvánka, včetně návrhu programu a souvisejících příloh byly zaslány všem vlastníkům v listinné i elektronické formě ve lhůtě respektující Stanovy SV Nekvasilova 584-587.

Návrh programu shromáždění vlastníků:
1. Zahájení, informace o způsobu hlasování.
2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Informace k rekonstrukci stoupaček, úprava rozpočtů na rok 2019 a 2020 a úprava limitu na rekonstrukci.
4. Informace ke stavu rozvodů zemního plynu, rozprava na téma rekonstrukce rozvodů, hlasování o dalším postupu.
5. Informace o přehledu dalších plánovaných rekonstrukcí a oprav.
6. Různé, diskuse

Žádáme tímto všechny členy SVJ o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Vzhledem k řadě důležitých bodů k jednání je jako obvykle žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, využijte prosím rozeslaný formulář plné moci, který Vám umožní pověřit někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků či navržených osob, kteří Vás v hlasování zastoupí.

Děkujeme a těšíme se na shledanou,
členové výboru společenství vlastníků

Shromáždění vlastníků – 25. dubna 2019 od 18:00

Vážení členové SVJ, vlastníci bytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 18:00 v divadle Kámen,
Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha-Karlín
.

Pozvánka, včetně návrhu programu a souvisejících příloh byly zaslány všem vlastníkům v listinné formě ve lhůtě respektující Stanovy SV Nekvasilova 584-587.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Zahájení, informace o způsobu hlasování.
 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Informace k činnosti SVJ v roce 2018.
 4. Informace k hospodaření SVJ v roce 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
 6. Informace k činnosti SVJ v roce 2019:
  a. rekonstrukce kontejnerového stání – opakované hlasování;
  b. rekonstrukce stoupaček v bytovém domě – aktuální informace;
  hlasování o upraveném rozpočtu pro rok 2019;
  c. vstup nových poskytovatelů ICT služeb (internet, TV, telefon) –
  aktuální stav;
  d. informace o komunitním kompostování.
 7. Schválení rozpočtu na rok 2020.
 8. Různé / diskuse.

Žádáme tímto všechny členy SVJ o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Vzhledem k řadě důležitých bodů k jednání je jako obvykle žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, využijte prosím formulář plné moci označený jako „příloha č. 1“, který Vám umožní pověřit někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků či navržených osob, kteří Vás v hlasování zastoupí.

Děkujeme a těšíme se na shledanou,
členové výboru společenství vlastníků